Kielno , ul. Polna

Działka (Usługowo-mieszkaniowa) , 4 930 m2

998 000 PLN

Dane nieruchomości:

Numer oferty: SAW451596
Powierzchnia: 4 930 m2
Cena za m2: 202.43 PLN
Cena: 998 000 PLN

Opis nieruchomości:

Piękny teren położony w samym centrum Kielna, w drugiej linii zabudowy, bez styczności z ruchliwymi ulicami a jednocześnie w centrum - okolice nowo powstałej Biedronki.

Działka zadrzewiona z pozostawionymi liniami starych drzew.

Sprzedaż obejmuje dwie działki odpowiednio o numerach 81/17 i 81/18

Przedmiotem sprzedaży może być jedna z działek, działka 81/18, o pow. 2 496 m2 - cena 499 000 PLN lub 81/17 o pow. 2 434 m2 - cena 499 000 PLN

Łącznie powierzchnia dwóch działek wynosi 4 930 m2.

Nieruchomość objęta planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego MU2, który zakłada zabudowę mieszkaniowo- usługową zawierającą zabudowę mieszkaniową (zawierającą więcej niż 2 mieszkania ale nie więcej niż 6 mieszkań dostępnych z jednej klatki schodowej) i usługową U (funkcje mieszkaniowa i usługowa mogą funkcjonować na działce samodzielnie lub osobno).

Teren atrakcyjny zarówno dla klienta indywidualnego jak i inwestycyjnego.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZEMUD MU1 OBRĘB: KIELNO NR ZAŁ: 2 MU2, MU3 OBRĘB: KIELNO NR ZAŁ: 3 SYMBOL TERENU: MU4 OBRĘB: KIELNO NR ZAŁ: 4 1) PRZEZNACZENIE TERENU: MU - ZABUDOWA MIESZKANIOWO-USŁUGOWA. 2) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, od linii rozgraniczających drogi wewnętrzne odległość budynków - min. 5 m.

b) Typ zabudowy: wolnostojąca, garaże i budynki gospodarcze wolnostojące lub wbudowane w bryłę budynku.

c) Wysokość zabudowy - max. 10,0 m.

d) Dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia 30o - 45o , dopuszcza się dowolny kąt nachylenia połaci dachowej poza główną bryłą budynku.

e) Dachy budynków garażowych i gospodarczych: dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia 20 o - 45o

f) Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 30% powierzchni działki budowlanej.

g) Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6 dla działki budowlanej.

h) Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,02 dla działki budowlanej

i) Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej

j) Dopuszcza się lokalizację obiektów i sieci infrastruktury technicznej.

3) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: Zgodnie z §3 ust. 2. 4) ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU ORAZ SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

a) Dopuszcza się podziały nieruchomości wzdłuż linii rozgraniczających tereny.

b) W przypadku podziałów nieruchomości nieposiadających dostępu do drogi publicznej minimalna szerokość wydzielonych dojazdów wewnętrznych do trzech i więcej działek budowlanych - 8m, na końcu dojazdu plac do zawracania samochodów o wymiarach min.12,5x12,5m. W przypadku mniejszej ilości działek, minimalna szerokość wydzielonych dojazdów - 5m. Minimalna odległość budynku od wydzielonego dojazdu wewnętrznego 5m. W przypadku, gdy istniejące zagospodarowanie trwałe uniemożliwia wydzielenie dojazdu Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego - 9 - Poz. 1957 do nieruchomości o szerokościach jak wyżej, dopuszcza się miejscowe zawężenie dojazdu.

c) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 1000 m2 .

d) Szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna - 20 m.

e) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - od 600 do 1200 .

f) Dopuszcza się wydzielenia inne niż określone powyżej, w celu powiększenia działek sąsiednich - poprawy zagospodarowania terenu.Oferta pochodzi z Systemu Aktywnej Współpracy Rynku Nieruchomości.

Informacje zamieszczone w ofercie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kc. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny, przed dokonaniem transakcji wymagają starannej weryfikacji i winny być traktowane tylko jako zaproszenie do zawarcia umowy.


Osobą właściwą do kontaktu jest opiekun oferty, do którego w ogłoszeniu podano bezpośredni kontakt.

Lokalizacja:

Skontaktuj się z agentem :
Beata Rohde

Telefon : 600-470-235

brohde@e-lokum.com